Search form

Вход за онлайн отчитане

ЗА КЛИЕНТИ

РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ

ЗА ДЕЦАТА

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Архив Новини

 • Булекопак започва издаването на електронни фактури
  31.07.2013
  Уважаеми дами и господа, С цел оптимизиране работата на организацията, улесняване на нашите членове и опазването на околната среда, от 01.08.2013 г. Булекопак замества изпращането на счетоводните документи на хартиен носител с електронни такива. Получаването им ще се осъществява чрез мрежата за пренос на електронни фактури – e-invoice. При първо получаване на електронен документ ще получите съобщение по имейл, който ще Ви информира, че има получен платежен документ (фактура, кредитно или дебитно известие) от Булекопак. Документа ще можете да прегледате след направена регистрация на
 • Булекопак доказа изпълнението на целите на своите членове за 2012 година
  07.05.2013
  Министърът на околната среда и водите Юлиян Попов определи лицата, членуващи в Булекопак АД, които НЕ СЛЕДВА да заплащат продуктова такса на ПУДООС за 201 2 година със Заповед № РД 411 / 26 .0 4 .201 3 год. Тези от членуващите дружества обаче, които не са представили данни за пуснатите от тях количества опаковки или не са заплатили дължимото от тях лицензионно възнаграждение на Булекопак АД, СЛЕДВА ДА ЗАПЛАТЯТ продуктова такса на ПУДООС за 201 2 година в двуседмичен срок от издаването на Заповед № РД 410/26.04.2013 год. С пълния текст на двете заповеди можете да се запознаете и на сайта на
 • На вниманието на лицата, пускащи на пазара полимерни торбички
  28.03.2013
  Булекопак напомня на тези от своите членове, които пускат на пазара полимерни торбички, че съгласно чл. 45, ал. 1, т. 8 от Закона за управление на отпадъците и чл. 44 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки, са длъжни да се регистрират в публичния регистър на сайта на Изпълнителната агенция на следния адрес: http://eea.government.bg/mro/ При промяна в първоначално въведените данни, както и при прекратяване на производството или вноса на полимерни торбички, задължените лица трябва да информират за това ИАОС.
 • Булекопак получи ново разрешение за дейност
  24.01.2013
  С решение №OOп-ОО-04-00/23.01.2013 год., Министърът на околната среда и водите издаде разрешение на Булекопак АД за дейност като организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки за още 5 години. Това стана възможно след като нашата организация изпълни завишените изисквания на новия Закон за управление на отпадъците. Част от тях са обхващане на определен минимален брой жители в системи за разделно събиране на отпадъци, разполагане на допълнителни цветни контейнери, изграждане на сепариращи инсталации с определен капацитет, както и внасяне на 1 млн. лева в полза на МОСВ като гаранция за
 • Министърът на околната среда и водите призна изпълнението на целите за разделно
  14.05.2012
  Министърът на околната среда и водите Нона Караджова определи лицата, членуващи в Булекопак АД, които НЕ СЛЕДВА да заплащат продуктова такса на ПУДООС за 201 1 година със Заповед № РД-3 68 /0 8. 05.201 2 год. Тези от членуващите дружества обаче, които не са представили данни за пуснатите от тях количества опаковки или не са заплатили дължимото от тях лицензионно възнаграждение на Булекопак АД, СЛЕДВА ДА ЗАПЛАТЯТ продуктова такса на ПУДООС за 201 1 година в двуседмичен срок от издаването на заповед Заповед № РД-3 60 / 04 .05.2012. С пълния текст на двете заповеди можете да се запознаете 
 • Булекопак подкрепи инициативата „Да изчистим България за един ден!”
  05.05.2012
  Служителите от екипа на Булекопак участваха в инициативата „Да изчистим България за един ден” на 12 май, като се включиха в почистването на зелените площи в квартал Младост на гр. София. Местата за почистване бяха избрани с помощта на Столичен инспекторат, които също активно се включиха в кампанията. Булекопак предостави на Столична община-район Младост и чували за разделно събиране на отпадъците, както и информационно-образователни материали, които да бъдат раздавани на доброволците от квартала. За нуждите на инициативата,организацията предостави чували за събиране на отпадъците също и на
 • Булекопак внесе доклад за 2011г. във връзка с изпълнението на задълженията си за
  04.03.2012
  На 30 март 2012 г. Булекопак  внесе доклад с фактически констатации във връзка с изпълнение на задълженията си за разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки в Министерството на околната среда и водите. До 5-ти май министъра на околната среда и водите следва да издаде заповед, с която ще се произнесе за изпълнението на целите на организацията и нейните членове за 2011г.
 • Годишно приключване 2011г.
  12.12.2011
  Относно: Годишна отчетност по договор за членство за 2011 г. ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА БУЛЕКОПАК НА ВНИМАНИЕТО НА: ОТДЕЛ „СЧЕТОВОДСТВО” УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА , Във връзка с наближаващия край на календарната година Ви напомняме, че съгласно условията на договора, сключен с БУЛЕКОПАК и разпоредбите на Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки, всяко дружество е длъжно да подаде следните справки, като спази и посочените срокове: 1. Месечна/тримесечна справка за последния отчетен период на 2011 г. –Приложение № 2 от договора. Във връзка с годишното приключване, моля да спазите крайния срок
 • Еко-фиеста в гр. Каспичан
  26.04.2010
  Празнична еко-фиеста събра ученици от І – ІV клас и жители на Каспичан в парка на града. На 23 април 2010 г. БУЛЕКОПАК АД, ЕКО-ЕЛ България /Организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване/ и РЕКОБАТ /Организация по оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори/, организираха екологичен хепънинг, като по този начин се включиха в пролетното почистване на града, организирано от Община Каспичан. Трите организации представиха по подходящ за децата начин своята дейност и за пореден път разясниха на учениците защо трябва да разделят
 • ПРОЛЕТНО ПОЧИСТВАНЕ НА СТОЛИЦАТА
  03.03.2010
  Булекопак АД ще се включи в традиционното пролетно почистване на град София. Кампанията се организира ежегодно по инициатива на Столична община и ще продължи от 22 март до 18 април. Булекопак АД вече предостави чували за събиране на отпадъците, както и рекламни материали, популяризиращи разделното събиране на отпадъци. Очаква се в почистването на междублоковите пространства, зелените площи и откритите обществени места да се включат гражданите и ученици от всички столични училища. За да насърчи участието, Булекопак АД ще раздаде награди за доброволците включили се в мероприятието. Нека всички

Pages