Search form

Вход за онлайн отчитане

Често задавани въпроси

 

- Длъжни ли са търговските обекти и административните сгради да имат сключен договор с организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки за отпадъците, които се генерират на територията на обекта?

Не, не са задължени да сключват договор с организация, но са длъжни да организират разделното събиране на отпадъците от опаковки на територията на обекта.

Начинът (в съдове за разделно събиране, чували, на специални места и т.н.), по който следва се организира разделното събиране не е регламентиран. Във всеки случай, освен нормативните разпоредби на Закона за управление на отпадъците, тук следва да се имат предвид и разпоредбите на общинските наредби за управление на отпадъците, приложими според местонахождението на обекта.

Следва да се има предвид също, че цветните съдове за разделно събиране, които организациите разполагат в общините са предназначени за домакинствата.

За административните и офис сгради, които генерират отпадъци от опаковки с идентичен произход и състав на отпадъците с тези генерирани от домакинствата, се препоръчва събраните разделно на територията на обекта отпадъци от опаковки да се изхвърлят в общинската система за разделно събиране.

За търговските обекти - те генерират големи количества опаковки и следва да сключат договор за тяхното предаване на организация по оползотворяване или на лица, които имат разрешение за дейности с отпадъци, издадено по реда на чл. 35 от ЗУО.

Експертите на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) дават подробни указания:

За задълженията на търговските обекти – изтеглете формат pdf от тук или последвайте връзката към сайта на МОСВ: http://www5.moew.government.bg/wp-content/uploads/file/Waste/VAPROSI_OTGOVORI/Zaduljeniya_turgovski_obekti.pdf

За въвеждането на разделно събиране на територията на административните сгради - изтеглете формат pdf от тук или последвайте връзката към сайта на МОСВ: http://www5.moew.government.bg/wp-content/uploads/file/Waste/VAPROSI_OTGOVORI/Ukazaniya_RSO_adm_sgradi.pdf

Примерни вътрешни правила за реда и начина на извършване на разделното събиране на отпадъци в административни сгради - изтеглете формат pdf от тук или последвайте връзката към сайта на МОСВ: http://www5.moew.government.bg/wp-content/uploads/file/Waste/VAPROSI_OTGOVORI/Pravila_RSO.pdf

За търговските обекти етажните собствености на територията на Столина община:

Информация за търговски обекти.

Информация за етажни собствености.

 

 

- Защо да разделям отпадъците си, когато в крайна сметка всички цветни контейнери се изхвърлят в един камион?

Системите за разделно събиране на Булекопак се обслужват при строго определен график, като се контролира отделното вдигане на съдовете. Отделените в цветните контейнери отпадъци задължително се сепарират на специализирани инсталации и след това се предават за рециклиране. Изхвърляйте отпадъците си рзделно, това спестява място на депата, удължава техния живот, рециклираните отпадъците спестяват природни ресурси.

- Трябва ли да чета инструкциите върху цветните кофи?

Да - за да бъдете сигурни, че сте изхвърлили опаковките си на правилното място и за да разберете кои са нещата, които не бива да бъдат изхвърлени в цветните контейнери, защото затрудняват рециклирането на останалите материали.

-Отворите на контейнерите не са подходящо направени. как да си изхвърля стъклата от прозорци например?

Контейнерите за разделно събиране са предназначени единствено за отпадъци от ОПАКОВКИ и размерите на отворите им са съобразени с това. Стъклото от прозорци не е опаковка - не го изхвърляйте в цветните контейнери!
- Ако все пак не желая да разделям отпадъците си?

Рискувате да бъдете глобен! Според действащите разпоредби на законодателството, всеки е длъжен да разделя отпадъците си.