Search form

Вход за онлайн отчитане

Договор

Със сключването на Договор за поемане на задължение за оползотворяване на отпадъци от опаковки „Булекопак” АД се задължава:

- да изпълнява задълженията на представляваното от Вас дружество за разделно събиране, оползотворяване и рециклиране на отпадъците от опаковки съгласно целите и в сроковете посочени в действащото законодателство.

- да извърши горните дейности при спазване на изискванията на екологичното законодателство и да отчете съгласно нормативно установения срок и начин изпълнението на тези дейности.

Вашите основни задължения, в качеството на възложител по договора, са:

  • да отчитате ежемесечно видовете и количества опаковки, пуснати на пазара през предходния месец.
  • да заплащате в договорените срокове възнаграждението по сключения между нас договор.

От всички организации по оползотворяване единствено Булекопак не изисква от своите членове в началото на всяка година да се ангажират с прогнозна информация за видове и количества опаковки, които възнамеряват да пуснат на пазара, което в условията на настоящата несигурна икономическа ситуация е значително предимство.

 

Договор

Приложения 2,3,4