Search form

Вход за онлайн отчитане

Mодели за разделно събиране на отпадъци

TРИКОНТЕЙНЕРЕН МОДЕЛ
ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ

Описание:

Отпадъците от опаковки се разделят в три контейнера:

Син - за хартиени и картонени опаковки.

Жълт - за пластмасови и метални опаковки.

Зелен – за стъклени опаковки.

Различните цветове контейнери се извозват на отделни курсове.

Изхвърлените в контейнерите на Булекопак опаковки, се транспортират до сепариращи инсталации, където допълнително се сортират, за да могат да бъдат рециклирани в съответните преработвателни предприятия.

Предимства на триконтейнерната система:

- По-добро сортиране на материалите преди транспортирането им до сепарираща инсталация.

Недостатъци на система:

- Всяка точка (заедно разположени 3 съда) заема повече място;

- Изисква допълнително разделяне на материалите при източника на тяхното образуване;

- Разходите за извозване на отпадъците са по-високи в сравнение с двуконтейнерната система.

ДВУКОНТЕЙНЕРЕН МОДЕЛ

ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ

Описание:

Отпадъците от опаковки се разделят в два различни контейнера:

Жълт - за пластмасови, хартиени и метални опаковки.

Зелен – за стъклени опаковки.

Контейнерите се обслужват на отделни курсове.

Изхвърлените в контейнерите на Булекопак опаковки се транспортират до сепариращи инсталации, където допълнително се сортират, за да могат да бъдат рециклирани в съответните преработвателни предприятия.

Предимства:

- Заема се по-малко място от околното пространство, което в по-големите градове е от съществено значение при липсата на достатъчно места за паркиране.

- По-лесно разделяне на отпадъците от домакинствата (хартиените, пластмасовите и металните опаковки се изхвърлят заедно в жълтия контейнер).