Search form

Вход за онлайн отчитане

Нашето предложение

Ние предлагаме ефективно и икономически изгодно изпълнение на задълженията Ви по Закона за управление на отпадъците и Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки.

Гарантираме Ви, че като член на  Булекопак АД, ще получите:

Коректност и сигурност, резултат от дългогодишния ни опит.

Булекопак АД извършва дейност от 2004 година. Към момента в организацията членуват над 2000 дружества от всички браншове на промишлеността.

 

Конкурентни цени.

Благодарение на отличната организация на работата, Булекопак АД ще изпълни задълженията Ви за разделно събиране и рециклиране на отпадъците от опаковки при най-изгодните цени, предлагани на пазара.

 

Цени по видове материали и отстъпки, считано от 01 януари 2021 г. (лв./кг.):

Видове опаковъчни материали

Основна тарифа

След отстъпка от 10% за подаване в срок

След отстъпка от 15% за заплащане в срок

1

2

3

4

Пластмаса

0.1582

0.1424

0.1210

Хартия и картон

0.1464

0.1318

0.1120

Метали (стомана и др.)

0.0720

0.0648

0.0551

Алуминий

0.0810

0.0729

0.0620

Стъкло

0.1765

0.1589

0.1350

Композитни материали

0.1686

0.1517

0.1290

Дървесина

0.0915

0.0824

0.0700

Други

0.1961

0.1765

0.1500

Посочените цени са в лв./кг., без ДДС.

 

Основната тарифа и окончателният ѝ размер за 2020 год., след приспадане на всички отстъпки, са както следва:

Видове опаковъчни материали

Основна тарифа

 

След отстъпка от 10% за подаване в срок

След отстъпка от 15% за заплащане в срок

Размер на държавната такса, заплащана към ПУДООС

Пластмаса

0.1229

0.1106

0.0940

2.33

Хартия и картон

0.1347

0.1212

0.1030

0.67

Метали (стомана и др.)

0.0353

0.0318

0.0270

0.13

Алуминий

0.0810

0.0729

0.0620

0.60

Стъкло

0.1553

0.1398

0.1188

0.20

Композитни материали

0.1686

0.1517

0.1290

1.73

Дървесина

0.0915

0.0824

0.0700

0.40

Други

0.1961

0.1765

0.1500

0.80

Посочените цени са в лв./кг., без ДДС

 

Видове отстъпки и условия за тяхното ползване:

1. 10% отстъпка от сумата по всяка фактура при подаване на месечната справка за количества опаковки, пуснати на пазара през предходния месец, в срок до 14-то число на текущия месец;

2. 15% допълнителна отстъпка върху размера на заплатената сума, при заплащане на минимум 50% от дължимото възнаграждение по съответната фактура по т. 1, в рамките на договорения срок за плащане (10 работни дни);

Гаранция за изпълнение на поставените в законодателството цели.

За изминалите години Булекопак АД успя да се наложи като желан партньор, както за дружествата, пускащи на пазара опаковки, така и за преработвателните предприятия и фирмите, извършващи дейности като подизпълнители по разделно събиране и предварително третиране на отпадъците. През всички тези години Булекопак АД доказва своя професионализъм с успешното изпълнение на целите на своите членове.

 

Комплексно обслужване.

Булекопак АД се стреми да предлага на своите клиенти комплексно решаване на всички въпроси, касаещи управлението на образуваните в предприятията отпадъци, в т.ч: обслужване на място, изкупуване на генерираните отпадъци от опаковки, съдействие при обезвреждането на опасни отпадъци. Тази услуга е предмет на допълнително споразумение. 

 

Индивидуално отношение и безплатни консултации.

Като член на нашата организация Вие ще получавате индивидуални консултации в областта на отпадъците от опаковки и ще бъдете информирани своевременно за всяка промяна в законодателството, която Ви касае. На Вашите служители ще бъде оказвана помощ при месечни отчети, подаване на справки, онлайн отчет и др.

 

Система за електронно отчитане:

Системата за електронно отчитане дава възможност на всяко дружество, членуващо в Булекопак АД, да въвежда самостоятелно -  по електронен път, чрез интернет достъп – справката за текущо отчитане на пуснатите на пазара опаковки, с което отпада необходимостта от изпращането на същата на хартиен носител. Чрез системата се проследява цялата информация и документи по договора за членство с Булекопак АД, правят се справки във формат Excel за количествата, декларирани към Булекопак АД, издадените счетоводни документи, както и направените плащания към/от организацията, могат да се разпечатват счетоводни документи и др. Използването на системата е изключително опростено и изисква единствено наличие на интернет и регистрация в системата на Е-фактура за получаване на счетоводните документи.

 

Наши партньори са:

МЕГГЛЕ БЪЛГАРИЯ ЕООД, Либхер-Хаусгерете Марица ЕООД, Мексон ООД, Винербергер ЕООД, Черноморско Злато АД, Приста ойл ЕАД, Оргахим АД, Мегахим АД, Тондах България ЕООД, Глаксо Смит Клайн ЕООД, Кодап ЕООД, Раух България ЕООД, Баумит България ЕООД, Завод за хартия Белово АД, Мото Пфое БГ ЕООД, Бест Фуудс ООД, Летище София ЕАД, Алкомет АД, Порше БГ ООД, Мекалит България ЕООД, Мултивак България ЕООД  и др.