Search form

Вход за онлайн отчитане

Oбразци на справки

ОБРАЗЦИ НА СПРАВКИ ПО ДОГОВОР С БУЛЕКОПАК

Вашите основни задължения, произлизащи от договора с Булекопак, са да отчитате ежемесечно видовете и количества опаковки, пуснати на пазара през предходния месец, както и да за заплащате в договорените срокове възнаграждението по сключения между нас договор. За Ваше улеснение образци на всички необходими справки са представени по-долу на страницата и са включени като приложения в Договора за членство.

Всички справки по договора с Булекопак (Приложения 2 и 3 ) следва да изпращате в офисите на Булекопак.

Справките можете да подавате предварително по факс или електронна поща, но това не отменя задължението Ви да ги изпращате в оригинал, надлежно подписани и подпечатани с мокър печат.

Месечна справка за количеството опаковки пуснати на пазара от внос и/или производство в страната (по Приложение 2 от договора за членство)

- Подава се до 25-то (двадесет и пето) число на всеки месец

- Съдържа информация само за видовете и количества опаковки от предходния месец

- Следва да бъде надлежно оформена, подписана и подпечатана с мокър печат.

В случай че месечната справка бъде подадена в срок до 14-то (четиринадесето) число на съответния месец, имате право на отстъпка в размер на 10% (десет процента) от стойността на дължимото възнаграждение (без включен ДДС) по всяка фактура*.

Образец на месечна справка можете да изтеглите от тук.

Годишна справка за количеството опаковки пуснати на пазара от внос и/или производство в страната (по Приложение 3 от договора за членство)

- Подава се до 14 януари на всяка година;

- Съдържа информация само за декларираните към Булекопак видове и количества опаковки от 1 януари до 31 декември на предходната година, съгласно подадените месечни справки;

- Следва да бъде надлежно оформена, подписана и подпечатана с мокър печат.

Образец на годишна справка за количеството опаковки пуснати на пазара от внос и/или производство в страната можете да изтеглите от тук.

 

Справки по Наредбата за определяне на реда и размера на продуктовите такси

ОТЧЕТНОСТ ПО НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА И РАЗМЕРА ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ПРОДУКТОВА ТАКСА

 

Съгласно изискванията на Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса (чл. 16), лицата, които пускат на пазара опаковани стоки имат задължение за изготвяне на месечна справка – декларация.

Месечната справка-декларация се съставя до 15-то число на текущия месец и съдържа данни за пуснатите на пазара опаковани стоки през предходния месец. Справката се изготвя по образец, съгласно Приложение № 15 от Наредбата и се съхранява от лицата, които пускат на пазара опаковани стоки, в срок до 5 години от съставянето й. Представя се при поискване от компетентните органи. Когато през предходния месец не са пускани на пазара опаковани стоки/опаковъчни материали, се съставя нулева месечна справка-декларация.Образец на месечната справка-декларация във формат Word можете да изтеглите от тук: Месечна справка-декларация за пуснати на пазара опаковани стоки

Образец във формат Excel изтеглете от тук.