Search form

Вход за онлайн отчитане

Сепариращи инсталации

Събраните от контейнерите за разделно събиране опаковки се транспортират до сепариращи инсталации. Целта на сепарирането на отпадъка е отделянето на рециклируемите материали и тяхното разделяне на подвидове. Например, съществуват над 20 вида пластмаси, чието предварително сортириране от населението в отделни контейнери е почти невъзможно. За целта всички пластмасови опаковки се събират в жълтия контейнер, след което те биват разделени на подвидове в сепариращите инсталации, за да могат да бъдат рециклирани в преработвателните предприятия. Същото се отнася и за останалите видове материали (стъкло, метал, хартия)