Search form

Вход за онлайн отчитане

Въпроси и отговори

Как да определим материала на нашите опаковки, за да можем правилно да ги декларираме към Булекопак?

Производителят на опаковките следва да Ви предостави информация за вида на материала на опаковката, която закупувате от него.

В случай, че сте вносител на опаковани стоки, най-точна информация можете да получите като изискате от Вашия доставчик опаковъчен лист (packing list). Информация за вида и количеството на опаковката би трябвало да се съдържа в 31-ва клетка на митническата декларация.

Най-големи затруднения търговците срещат при определянето на вида на пластмасовите опаковки, които са най-разнообразни. В таблицата по-долу са посочени някои от приложенията на основните видове пластмаса:

 

Материал на опаковката

Приложение

PET - 1

Полиетилен терефталат

Бутилки за напитки, химически препарати и течни сапуни, лекарства, козметика.

HDPE - 2 Полиетилен висока плътност

Бутилки, пликчета за пазаруване (шумулящи торбички), торбички за фризер, бутилки за прясно мляко, кутии за сладолед и сокове, опаковки на шампоан и козметика, почистващи препарати, капачки на PET бултики.

PVC – 3 Поливинилхлорид

Бутилки за съхранение на нехранителни продукти, опаковки за козметични продукти.

LDPE – 4 Полиетилен ниска плътност

Торбички за еднократна употреба, палетно фолио, фолио за стекове, меки бутилки, опаковки на шампоани, миещи препарати, домакинско фолио, опаковки на козметични продукти, опаковки на пакети с памперси.

PP – 5 Полипропилен

Сламки, чинии за микровълнови фурни, градински пластмаси, чаши, контейнери за храна, опаковки на солети, бисквити и др. сладкарски и тестени продукти, кофички за кисело мляко и плодови млека (само за някои от българските млека!! Обърнете внимание, че повечето български кисели млека се опаковат в опаковки от PS, вместо от PP, както е навсякъде по света).

PS – 6    Полистирен (известен като стиропор)

Чаши за горещи напитки, кутии за храна за вкъщи, кутии за яйца, тарелки за месо, кутии за компакт дискове.

 

Длъжни ли са търговските обекти и административните сгради да имат сключен договор с организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки за отпадъците, които се генерират на територията на обекта?

Не, не са задължени да сключват договор с организация, но са длъжни да организират разделното събиране на отпадъците от опаковки на територията на обекта.

Начинът (в съдове за разделно събиране, чували, на специални места и т.н.), по който следва се организира разделното събиране не е регламентиран. Във всеки случай, освен нормативните разпоредби на Закона за управление на отпадъците, тук следва да се имат предвид и разпоредбите на общинските наредби за управление на отпадъците, приложими според местонахождението на обекта.

Следва да се има предвид също, че цветните съдове за разделно събиране, които организациите разполагат в общините са предназначени за домакинствата.

За административните и офис сгради, които генерират отпадъци от опаковки с идентичен произход и състав на отпадъците с тези генерирани от домакинствата, се препоръчва събраните разделно на територията на обекта отпадъци от опаковки да се изхвърлят в общинската система за разделно събиране.

За търговските обекти - те генерират големи количества опаковки и следва да сключат договор за тяхното предаване на организация по оползотворяване или на лица, които имат разрешение за дейности с отпадъци, издадено по реда на чл. 35 от ЗУО.

Експертите на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) дават подробни указания:

За задълженията на търговските обекти – изтеглете формат pdf от тук или последвайте връзката към сайта на МОСВ: http://www5.moew.government.bg/wp-content/uploads/file/Waste/VAPROSI_OTGOVORI/Zaduljeniya_turgovski_obekti.pdf

За въвеждането на разделно събиране на територията на административните сгради - изтеглете формат pdf от тук или последвайте връзката към сайта на МОСВ: http://www5.moew.government.bg/wp-content/uploads/file/Waste/VAPROSI_OTGOVORI/Ukazaniya_RSO_adm_sgradi.pdf

Примерни вътрешни правила за реда и начина на извършване на разделното събиране на отпадъци в административни сгради - изтеглете формат pdf от тук или последвайте връзката към сайта на МОСВ: http://www5.moew.government.bg/wp-content/uploads/file/Waste/VAPROSI_OTGOVORI/Pravila_RSO.pdf

Каква е дейността на Булекопак?

БУЛЕКОПАК АД е организация, обединяваща предприятия от цялата страна за колективно изпълнение на задълженията им за разделно събиране и рециклиране на отпадъци от опаковки.

Рамката на извършваните дейности от организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки е нормативно определена в Закона за управление на отпадъците, Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки и Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса.

Извършваните дейности са определени в две основни направления:

- разделно събиране и рециклиране на отпадъци от опаковки и

- информиране на населението за начините на разделяне на отпадъците и ползите за околната среда.

Дейностите, които извършват организациите по оползотворяване подлежат на текущ контрол от страна на МОСВ и на ежегоден одит.

Всяка година, на базата на извършените проверки и на представен одиторски доклад за изпълнение на целите по Наредбата за опаковките, министърът на околната среда и водите издава заповед, с която одобрява целите на организацията по оползотворяване.

Какви ще бъдат задълженията на филиалите (в 12 града ) в страната след сключване на договор с Булекопак?

В случай, че филиалите на Вашата фирма в страната не извършват самостоятелен внос и не са отделни юридически лица, от управлението на дружеството ще се подава информацията за количествата внесени в страната и пуснати на пазара опаковки. Така, след сключването на договор с Булекопак няма да възникне задължения за филиалите.
В случай, че филиалите са самостоятелни юридически лица, които функционират по отделно и осъществяват самостоятелен внос и продажби от свое име, то те би трябвало да сключат отделен договор с Булекопак.

Какви ще са задълженията ни след сключване на договор?

След сключване на договор с Булекопак, единственото Ви задължение е да подавате точно и навреме информация за вида и количеството на опаковките, пуснати на пазара и да заплащате дължимото възнаграждение по договора.

Изискуемата по договор информация е определена в чл. 5, ал. 1 от него:

1. до 25-то (двадесет и пето) число на всеки месец - надлежно оформена, подписана и подпечатана с мокър печат месечна справка за предходния месец за количествата опаковки, пуснати на пазара, съгласно Приложение № 2 от договора. Справката за м. декември се предоставя в срок до 14 януари на следващата година.

2. до 14 януари на всяка година - надлежно оформена, подписана и подпечатана с мокър печат годишна справка за предходната година за количествата опаковки, пуснати на пазара, съгласно Приложение № 3 от договора. Годишната справка следва да съдържа обобщена информация за декларираните от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно разпоредбата на предходната точка, видове и количества опаковки от 1 януари до 31 декември на предходната година.

3. до 10 работни дни от датата на писмено поискване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - изчерпателна информация, изискуема по закон или необходима на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за своевременно и точно изпълнение на възложеното му чрез настоящия договор.

Ако подавате месечната справка в срок до 14-то на следващия месец, имате право на отстъпка в размер на 10% (десет процента) от стойността на дължимото възнаграждение (без включен ДДС).

Срокът за заплащане на начисленото Ви възнаграждение е 10 работни дни от датата на получаване на фактурата.

 

Как трябва да се осъществи договорът с Булекопак за да е в съответствие с ISO 9000 и ISO 14001?

Членството на предприятията в организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки Булекопак АД допринася и подпомага за изпълнение на задълженията им по системата на международните стандарти - ISO 9002 и ISO 14001. Договорът е изготвен в съответствие със законодателните изисквания и е одобрен като образец от Министъра на околната среда и водите.
ISO 9000 е стандарт за управление на качеството на продукта на фирмата. Част от изискванията на ISO 9000 които касаят опаковането и съхранението на продуктите са оптимизиране на процесите на опаковането, опаковките, методите за маркиране и процедурите по защита и контрол на качеството на продуктите и на опаковъчните материали. Булекопак АД популяризира сред своите членове всички български държавни стандарти, които се отнасят до опаковките. Считаме, че членството на Вашето дружество в Булекопак АД ще улесни получаването на сертификат по ISO 9000.

Относно ISO 14001 - Само по себе си включването на договор с организация по оползотворяване и изпълнение на целите по разделно събиране и рециклиране е изпълнение на Ваше законодателно задължение, определено в екологичното законодателство, което се явява и изпълнение на едно от изискванията на Системата за управление на околната среда по международния стандарт ISO 14001.

Какъв документ ще получат митничарите при внос, за да се освободи фирмата от плащане на продуктова такса?

При сключването на договора, Булекопак АД ще Ви издаде удостоверение по образец, утвърден от Министъра на Околната Среда и Водите. Това удостоверение се представя на митницата вместо документ за платена продуктова такса, какъвто в момента изискват от Вас.

Трябва ли да се подаде заявление от фирмата кандидат-член към МОСВ?

Ако сключвате за първи път договор с организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки, това не е необходимо.

Ако преминавате от една организация в друга, тогава следва в 20-дневен срок да уведомите Министъра на околната среда и водите за това.

Изискването е на чл. 51, ал. 2 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки.

"Чл. 51 (1) Ежегодно до 1 март всяка организация по оползотворяване предоставя на министъра на околната среда и водите списък на лицата, участващи в нея, които не са заплащали уговореното й възнаграждение и/или които не са й докладвали количеството опаковани стоки, пуснато от тях на пазара за предходната година.

(2) Членовете на организацията по оползотворяване информират министъра на околната среда и водите в 20-дневен срок от преминаването им в друга организация по оползотворяване, като заедно с уведомлението представят и копие от документ, удостоверяващ прекратяването на договора с организацията, в която са членували."

 

Каква площадка за разделно събиране на отпадъците трябва да изградим в София и клоновете в провинцията, на какви изисквания трябва да отговаря?

Членството на Вашето дружество в Булекопак и съответно сключването на договор касае задълженията Ви за изпълнение на целите по чл. 9, ал. 1 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки. Със сключването на договор с Булекопак Вие възлагате на Булекопак събирането на отпадъците от опаковките на Вашите продукти. Булекопак организира системи за събиране на отпадъците от опаковки - чрез изграждане на системи за разделно събиране в общините и чрез подизпълнители, които събират отпадъци от опаковки на специализирани площадки. В тази връзка, задълженията на Вашата фирма по Закона за управление на отпадъците (ЗУО), в частта му за опаковките, и по Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки са изпълнени и не е необходимо да организирате самостоятелно разделно събиране на отпадъците от опаковки.

 

В случай, че Вашето дружество извърва дейности по събиране и третиране на отпадъци, следва да притежавате разрешение/регистрационен документ в съответствие с чл. 35 от ЗУО.

За конкретни изисквания към площадките, на които се извършват дейности с отпадъци, моля вижте чл. 37 и чл. 38, ал. 1- 3 от ЗУО и НАРЕДБА № 7 От 24 август 2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци, както и съответните наредби за масово разпространените отпадъци.

Имате ли някакво отношение към сделки, които ние сключваме с Доставчици от вътрешен пазар при доставки на стоки с опаковки? По точно казано имат ли отношение към установяване на размера на цена на Вашата услуга- хонорара?

Нямаме отношение към сделки, които касаят Вашите покупки в страната.

По отношение на изпълнението на целите за разделно събиране и рециклиране на отпадъците от опаковки на придобиваните от Вас стоки - лицата, които Ви предоставят стоките, би следвало да декларират тези опаковки към Булекопак или към друга организация, в която членуват.

Вие декларирате към Булекопак само опаковките, които внасяте / придобивате от вътреобщностна доставка и/или произвеждате/опаковате и пускате на пазара. Ако сте придобили стока от търговец в страната и я продавате, без да сте променили опаковката ѝ, не би следвало да декларирате опаковките на тази стока към Булекопак, тя вече е отчетена от Вашия доставчик. По веригата на опаковката продуктовата такса се начислява само веднъж за дадената опаковка.

Ако купувате стоки на едро и ги препакетирате, тогава следва да декларирате техните нови опаковки към Булекопак, защото Вие се явявате лицето, което пуска на пазара опакования продукт.

 

Относно видовете материали - в определение "други" какви видове влизат? Интересува ни по-конкретно включва ли се дървен материал?

В група "други" влизат текстил, керамика, порцелан, седеф и др.

Опаковките от дървесни материали - палети, скари, макари, каси, сандъци, дървени подложки, коркови подложки, коркови тапи и др. подобни се отчитат в отделна група.

 

Как се определя количеството пуснати на пазара опаковки?

Количеството на опаковките, предмет на договора се определя на база на пуснатите на пазара от Вашата фирма опаковани стоки. Необходимо е да имате информация какви опаковки и с какво тегло използвате (можете да я получите директно от производителя на опаковките или да изискате опаковъчен лист, в случай че се касае за внос на опаковани стоки). Количеството на пуснатите на пазара опаковки се определя от количеството пуснати/внесени на пазара стоки - за всеки вид стока от Вашата продуктова листа се умножава теглото на опаковката по броя на продадените артикули. След това събирате еднаквите опаковъчни материали на различните артикули и получавате общото тегло на всеки вид опаковъчен материал. Ще Ви дадем следния пример:
продавате доматено пюре и майонеза в следните разфасовки:

- пюре - буркан 200 мл. - компоненти на опаковката: стъклен буркан - 40гр, метална (или композитна) капачка - 8 гр. етикет - 2 гр., кашон + разделителна скара за 12 бр. 200 мл. буркани - тегло 360 гр. (по 30 гр. на буркан). През месец май сте пуснали на пазара - 2000 бр. доматено пюре 200мл., опаковано със следните видове и количества опаковки:
- стъкло: 2000 бр. х 0.40 гр.= 800 кг.
- метал: 2000 бр. х 0.08 гр. = 160 кг.
- хартия: 2000 бр. х 0.02 гр. = 40 кг.
- кашон: 2000 бр.х 0.30 гр. = 600 кг.

- майонеза - буркан 250 мл. - компоненти на опаковката: стъклен буркан - 50 гр, метална (или композитна) капачка - 8 гр. етикет - 2 гр., кашон + разделителна скара за 12 бр. 250 мл. буркани - тегло 420 гр (по 35 гр. на буркан). През месец май сте пуснали на пазара - 1000бр. доматено пюре 250мл., опаковано със следните видове и количества опаковки:
- стъкло: 1000 бр. х 0.50 гр.= 500 кг.
- метал: 1000 бр. х 0.08 гр. = 80 кг.
- хартия: 1000 бр. х 0.02 гр. = 20 кг.
- кашон: 1000 бр.х 0.35 гр. = 350 кг.

Тоест, общо сте пуснали на пазара: стъкло: 1300 кг; метал: 240кг; хартия: 60кг.; кашон - 950 кг. (хартията за етикетите и кашоните се отчитат отделно, тъй като са с различни кодове, съгласно Наредбата за опаковките, но цената, която се дължи за тях е една и съща.)

Дължи ли се продуктова такса за доставки на опаковани стоки от Европейския съюз?

Да. Продуктова такса се дължи. Продуктовите такси имат за цел да финансират дейностите по екологосъобразно управление на отпадъците в целия Европейски съюз, но те са различни за различните страни-членки на ЕС. След като в резултат на дейността на Вашето дружество на територията на РБългария се образуват отпадъци от опаковки, то Вие трябва да поемате отговорност за разделното им събиране и оползотворяване, което можете да възложите на Булекопак, в противен случай следва да заплащате продуктова такса - опаковки на държавното Предприятие за управление на дейности по опазване на околната среда (ПУДООС).

Тарифата на Булекопак е в многократно по-ниска - само около 10% от държавната такса, която бихте заплащали на ПУДООС.

От какви документи да извлечем информацията за количеството и вида на материала на опаковките при доставка на стоки от страни, членки на Европейския съюз?

Количеството на стоката, която доставяте е видно от фактурата за продажба на тази стока. Данни за вида на опаковката и нейното количество е възможно да фигурират и във фактурата за продажба на стоката, издадена от Вашия доставчик. В случай че няма такива, е необходимо да изискате опаковъчен лист.

Необходимо ли е да Ви представяме месечната справка-декларация - Приложение № 15 от Наредбата за продуктовите такси?

Не, не е необходимо. Месечната справка-декларация се изготвя от лицата, които пускат на пазара опаковани стоки в срок до 15-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнася справката. Тя се съхранява за срок от 5 години в предприятието и се представя при поискване от компетентните органи (РИОСВ).

"Чл. 16. (1) За заплащане на продуктова такса по чл. 2, ал. 1 лицата, които пускат на пазара опаковани стоки съставят месечна справка-декларация по приложение № 15.

(2) Месечната справка-декларация по ал. 1 се съставя до 15-о число на текущия месец и съдържа данни за пуснатите на пазара опаковани стоки през предходния месец.

(3) Размерът на продуктовата такса за съответния месец се определя въз основа на количеството на опаковъчните материали, съответстващи на пуснатите на пазара опаковани стоки или използваните за опаковане на стоки на мястото на продажба и единичния размер на продуктовата такса по приложение № 3.

(4) Месечната справка-декларация по ал. 1 се съхранява от лицата, които пускат на пазара опаковани стоки, в срок от 5 години от съставянето й и се представя при поискване от компетентните органи.

(5) Когато през предходния месец не са пускани на пазара опаковани стоки/опаковъчни материали, се съставя нулева месечна справка-декларация."

Pages