Search form

Вход за онлайн отчитане

НОВИНИ

ЗА КЛИЕНТИ

РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ

ЗА ДЕЦАТА

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Важно! Нова Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса

30.06.2016

Важна информация за нашите членове!
 

С Постановление № 76 / 12 април 2016 г. е приета нова Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса (Наредба), която отменя Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, приета с Постановление № 120 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 53 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 5 и 45 от 2009 г., бр. 69 и 85 от 2010 г., бр. 29 от 2011 г., бр. 47 и 75 от 2012 г.; Решение № 9028 на Върховния административен съд от 2012 г. – бр. 87 от 2012 г.; изм., бр. 76 и 100 от 2013 г.).

В частта на Наредбата, която касае опаковките, промяната е в отпадане на изискването за изготвяне на вътрешнофирмена спецификация. Запазва се разпоредбата за изготвяне на месечна справка – декларация, която се съставя до 15-то число на текущия месец и съдържа данни за пуснатите на пазара опаковани стоки през предходния месец. Справката се изготвя по образец, съгласно Приложение № 15 от Наредбата (което изцяло съвпада с образеца по отменената наредба) и се съхранява от лицата, които пускат на пазара опаковани стоки, в срок до 5 години от съставянето й. 

Пълна информация можете да намерите тук.