Search form

Вход за онлайн отчитане

ЗА КЛИЕНТИ

РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ

ЗА ДЕЦАТА

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Архив Новини

 • Булекопак организира конкурс за малки и вече пораснали деца
  16.04.2014
  екоКОНКУРС за рисунка „Разделно събиране на отпадъците – чиста природа!”     Ако знаеш какво означава „рециклиране”, ако те е грижа за природата и искаш около теб да бъде чисто,   участвай в конкурса ни за рисунка на тема „Разделно събиране на отпадъците – чиста природа!” и спечели много награди.     Конкурсът ще се проведе сред ученици от І - ІV клас и деца, посещаващи детски градини на територията на общините: Шумен, Нови пазар, Каспичан, Каолиново, Венец, Хитрино, Велики Преслав.  . НАГРАДИ   1. За деца, посещаващи детски градини: І-во
 • Булекопак АД е партньор на Община Самоков в провеждането на кампания за пролетно
  16.04.2014
    В периода от 25.03.2014 г. до 26.04.2014 г. на територията на община Самоков се провежда кампания за пролетно почистване, част от националната кампания „Да изчистим България”. Почистването обхваща дворове, тротоари, улици, обществените зелени площи и зелените площи на междублоковите пространства, входно-изходните артерии на града. Общината апелира за участие и ангажираност на всички собственици, юридически лица, училища, предприятия, собственици на търговски обекти, граждани - да почистят собствените си райони и прилежащите площи около тях за привеждането им в добро състояние. За
 • Отчитане съгласно чл. 49 и чл. 50 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опа
  07.03.2014
  Уважаеми дами и господа,   Съгласно Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки, лицата, пускащи на пазара опаковани стоки, подават в Изпълнителната агенция по околна среда информация за опаковките за многократна употреба, както и за опаковките, послужили за опаковане на опасни химични вещества. Срокът за представяне на информацията е 31.03.2014 год.   Информацията за въведените депозитни системи или системи за многократна употреба се подава по образец съгласно Приложение № 6. Отчетът за опаковките, послужили за опаковане на опасни вещества, се предоставя в свободна форма,
 • Партньорство с Лесотехнически университет
  05.03.2014
  Булекопак е един от партньорите на Лесотехнически университет по проект „АКТУАЛИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ ВЪВ ФАКУЛТЕТ “ЕКОЛОГИЯ И ЛАНДШАФТНА АРХИТЕКТУРА”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Основна цел на проекта е синхронизиране на образователните цели с изискванията на пазара на труда, чрез актуализиране на учебните програми за специалностите във ФЕЛА, като се отговори на нуждите на обществото за подготовка на високо квалифицирани
 • ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ 2013 ГОД.
  06.01.2014
  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,   Във връзка с края на календарната година Ви напомняме, че в срок до 14 януари 2014 година, всички членове на Булекопак следва да подадат годишни справки за 2013 година съгласно Приложение № 3 към договора за членство. Годишни справки може да изпращате на адрес: office@bulecopack.com или на факс 02/ 944 19 00- за фирми, обслужвани от офиса на Булекопак в гр. София или 054/ 801 428 за фирми, обслужвани от офиса ни в гр. Шумен. С пълния текст на писмото можете да се запознаете тук. За повече информация и при нужда от съдействие се обръщайте към служителите на
 • Почистване на язовир Огняново
  01.09.2013
  Булекопак оказа съдействие при петото поред почистване на язовир Огняново. Почистването беше организирано от сдружение "Шопска задруга на майстора", гр. Елин Пелин. На 31.08.2013 г. през целия ден деца, техните родители и гости на язовира събираха забравените отпадъци по суша и вода. Булекопак е дългогодишен партньор в разделното събиране на община Елин Пелин, в чието землище се намира язовира.
 • Булекопак започва издаването на електронни фактури
  31.07.2013
  Уважаеми дами и господа, С цел оптимизиране работата на организацията, улесняване на нашите членове и опазването на околната среда, от 01.08.2013 г. Булекопак замества изпращането на счетоводните документи на хартиен носител с електронни такива. Получаването им ще се осъществява чрез мрежата за пренос на електронни фактури – e-invoice. При първо получаване на електронен документ ще получите съобщение по имейл, който ще Ви информира, че има получен платежен документ (фактура, кредитно или дебитно известие) от Булекопак. Документа ще можете да прегледате след направена регистрация на
 • Булекопак доказа изпълнението на целите на своите членове за 2012 година
  07.05.2013
  Министърът на околната среда и водите Юлиян Попов определи лицата, членуващи в Булекопак АД, които НЕ СЛЕДВА да заплащат продуктова такса на ПУДООС за 201 2 година със Заповед № РД 411 / 26 .0 4 .201 3 год. Тези от членуващите дружества обаче, които не са представили данни за пуснатите от тях количества опаковки или не са заплатили дължимото от тях лицензионно възнаграждение на Булекопак АД, СЛЕДВА ДА ЗАПЛАТЯТ продуктова такса на ПУДООС за 201 2 година в двуседмичен срок от издаването на Заповед № РД 410/26.04.2013 год. С пълния текст на двете заповеди можете да се запознаете и на сайта на
 • На вниманието на лицата, пускащи на пазара полимерни торбички
  28.03.2013
  Булекопак напомня на тези от своите членове, които пускат на пазара полимерни торбички, че съгласно чл. 45, ал. 1, т. 8 от Закона за управление на отпадъците и чл. 44 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки, са длъжни да се регистрират в публичния регистър на сайта на Изпълнителната агенция на следния адрес: http://eea.government.bg/mro/ При промяна в първоначално въведените данни, както и при прекратяване на производството или вноса на полимерни торбички, задължените лица трябва да информират за това ИАОС.
 • Булекопак получи ново разрешение за дейност
  24.01.2013
  С решение №OOп-ОО-04-00/23.01.2013 год., Министърът на околната среда и водите издаде разрешение на Булекопак АД за дейност като организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки за още 5 години. Това стана възможно след като нашата организация изпълни завишените изисквания на новия Закон за управление на отпадъците. Част от тях са обхващане на определен минимален брой жители в системи за разделно събиране на отпадъци, разполагане на допълнителни цветни контейнери, изграждане на сепариращи инсталации с определен капацитет, както и внасяне на 1 млн. лева в полза на МОСВ като гаранция за

Pages