Задължения на търговските обекти

Всички търговски, производствени и административни обекти имат задължение да събират разделно отпадъците от хартия и картон, пластмаси, метали и стъкло. Задължението е определено в чл. 33, ал. 4 от Закона за управление на отпадъците.

Изпълнение на задълженията

За изпълнение на задължението за разделно събиране на отпадъците от опаковки всички собственици или ползватели на търговски обекти, както и отговорните лица за всички производствени, стопански и административни сгради, е необходимо да сключат договор с дружества, притежаващи разрешение или регистрационен документ за дейности с отпадъци, издадени при условията на чл. 35 от ЗУО, или с организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки.

Начинът, по който следва се организира разделното събиране не е регламентиран. То би могло да бъде в съдове за разделно събиране, чували, на специални места и т.н.

Съществува възможност горепосочените лица да ползват изградената от организацията по оползотворяване система за разделно събиране на отпадъци от опаковки, без да сключват с нея индивидуален договор, в случай че обемът на изхвърляните от тях опаковки е относително малък и не затруднява функционирането на системата и използването ѝ от населението, т.е. изхвърлянето на отпадъците от тези обекти не трябва да води до препълване на съдовете и до невъзможност за използване от гражданите. Цветните съдове за разделно събиране, които организациите разполагат в общините, са предназначени за домакинствата.

Във всички случи търговските обекти следва да спазват общинските наредби за чистотата, приложими според местонахождението на обекта. В Столична община, например, е забранено на търговските обекти да ползват системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки, изградена за населението.

Изтеглете брошура на Булекопак с указания за търговски обекти от тук.