Със сключването на Договор за поемане на задължение за оползотворяване на отпадъци от опаковки Булекопак АД се задължава:

- да изпълнява задълженията на представляваното от Вас дружество за разделно събиране, оползотворяване и рециклиране на отпадъците от опаковки съгласно целите и в сроковете посочени в действащото законодателство.

- да извърши горните дейности при спазване на изискванията на екологичното законодателство и да отчете, съгласно нормативно установения срок и начин, изпълнението на тези дейности.


Вашите основни задължения, в качеството на възложител по договора, са:

- да отчитате ежемесечно видовете и количества опаковки, пуснати на пазара през предходния месец.

- да заплащате в договорените срокове възнаграждението по сключения между нас договор.


Тарифа по видове материали и отстъпки за опаковки, пуснати на пазара след 01 януари 2024 г.  (лв./кг., без ДДС):Видове опаковъчни материали


Основна тарифа

 

След отстъпка от 10% за подаване в срок

След отстъпка от 15% за заплащане в срок

Размер на държавната такса, заплащана към ПУДООС

1

2

3

4

5

Пластмаса

0.2039

0.1835

0.1560

2.33

Пластмасови бутилки за напитки с вместимост до 3 литра, вкл.0.20390.18350.15602.33

Хартия и картон

0.1895

0.1706

0.1450

0.67

Алуминий

0.2431

0.2188

0.1860

0.60

Стомана и др. метали

0.0967

0.0870

0.0740

0.13

Стъкло

0.2196

0.1976

0.1680

0.20

Композитни материали

0.2248

0.2023

0.1720

1.73

Дървесина

0.1007

0.0906

0.0770

0.40

Други

0.1961

0.1765

0.1500

0.80Видове отстъпки и условия за тяхното ползване:

1. 10% отстъпка от сумата по всяка фактура при подаване на месечната справка за количества опаковки, пуснати на пазара през предходния месец, в срок до 14-то число на текущия месец;

2. 15% допълнителна отстъпка върху размера на заплатената сума, при заплащане на минимум 50% от дължимото възнаграждение по съответната фактура по т. 1, в рамките на договорения срок за плащане (10 работни дни).


Договор за членство и Приложение 1 (тарифа) – изтегли


За актуални образци на приложения към договора за ченство, моля, свържете се с нас.