Със сключването на Договор за поемане на задължение за оползотворяване на отпадъци от опаковки Булекопак АД се задължава:

- да изпълнява задълженията на представляваното от Вас дружество за разделно събиране, оползотворяване и рециклиране на отпадъците от опаковки съгласно целите и в сроковете посочени в действащото законодателство.

- да извърши горните дейности при спазване на изискванията на екологичното законодателство и да отчете, съгласно нормативно установения срок и начин, изпълнението на тези дейности.


Вашите основни задължения, в качеството на възложител по договора, са:

- да отчитате ежемесечно видовете и количества опаковки, пуснати на пазара през предходния месец.

- да заплащате в договорените срокове възнаграждението по сключения между нас договор.


Цени по видове материали и отстъпки, считано от 01 януари 2021 г. (лв./кг, без ДДС):


Видове опаковъчни материали


Основна тарифа

 

След отстъпка от 10% за подаване в срок

След отстъпка от 15% за заплащане в срок

Размер на държавната такса, заплащана към ПУДООС

1

2

3

4

5

Пластмаса

0.1582

0.1424

0.1210

2.33

Хартия и картон

0.1464

0.1318

0.1120

0.67

Метали (стомана и др.)

0.0720

0.0648

0.0551

0.13

Алуминий

0.0810

0.0729

0.0620

0.60

Стъкло

0.1765

0.1589

0.1350

0.20

Композитни материали

0.1686

0.1517

0.1290

1.73

Дървесина

0.0915

0.0824

0.0700

0.40

Други

0.1961

0.1765

0.1500

0.80Видове отстъпки и условия за тяхното ползване:

1. 10% отстъпка от сумата по всяка фактура при подаване на месечната справка за количества опаковки, пуснати на пазара през предходния месец, в срок до 14-то число на текущия месец;

2. 15% допълнителна отстъпка върху размера на заплатената сума, при заплащане на минимум 50% от дължимото възнаграждение по съответната фактура по т. 1, в рамките на договорения срок за плащане (10 работни дни).


Договор за членство и Приложение 1 (тарифа)изтегли 


За актуални образци на приложения към договора за ченство, моля, свържете се с нас.