Search form

Вход за онлайн отчитане

НОВИНИ

ЗА КЛИЕНТИ

РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ

ЗА ДЕЦАТА

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Годишно приключване на 2016

10.01.2017

УважаемИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Във връзка с изтеклата 2016 г. Ви напомняме, че съгласно условията на договора за членство, сключен между представляваното от Вас дружество и  БУЛЕКОПАК АД (договор), сте поели задължението да подадете следните справки, в посочените по-долу срокове:

1.    Справка за последния отчетен период на 2016 г. – Приложение № 2 от договора. Във връзка с годишното приключване, моля да спазите крайния срок – 14 януари 2017 г.

Моля да съгласувате с Вашето счетоводство, дали на база на изпратените от Вас справки, сте получили от нас съответните фактури. В случай на несъответствие, незабавно се обърнете към служителите на БУЛЕКОПАК АД.

Съгласно условията на договора, всички справки, изготвени от Вас, следва да ни бъдат предоставени и в оригинал, с мокър печат и подпис на представляващото лице. Молим тези от Вас, които не са изпращали регулярно оригинали на месечните справки, да ни ги изпратят с оригиналите на годишните справки, не по-късно от 31 януари 2017 г.

2. Надлежно оформена, подписана и подпечатана с мокър печат Годишна справка за видовете и количествата опаковки, пуснати на пазара - от внос (вътреобщностни придобивания) и/или от производство в страната - Приложение № 3 от договора. Годишната справка се изготвя на база на месечните справки - Приложение № 2 от договора, но съдържа и информация за опаковките за многократна употреба, и тези, послужили за опаковане на опасни химични вещества. Срок за подаване на справката - до 14 януари 2017 г. - отнася се за количеството опаковки, пуснати на пазара през цялата 2016 година или за периода от 2016 година, от който сте член на БУЛЕКОПАК АД.

За Ваше улеснение прилагаме към настоящото писмо всички образци на справките.

Дружествата, които пускат на пазара опаковки за многократна употреба и опаковки за опаковане на опасни химични вещества, е необходимо да подадат до 31 март 2017 г. в Изпълнителната Агенция по околна среда (ИАОС) информация съгласно изискванията на чл. 49 и чл. 50 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки (НООО).

Моля да имате предвид, че необходимо условие за изпълнение на поетите от БУЛЕКОПАК АД задължения към представляваното от Вас дружество, съгласно договора и съгласно действащата нормативна уредба е плащането на уговорените възнаграждения.

Съгласно чл. 51, ал. 1 от НООО, БУЛЕКОПАК АД е задължено, в срок до 01.03.2017 г., да предостави на министъра на околната среда и водите списък на членовете на организацията, които не са ѝ заплащали уговореното възнаграждение.

За доказване на изпълнението на задълженията на своите членове за 2016 г., регламентирани в Закона за управление на отпадъците (ЗУО), БУЛЕКОПАК АД е нормативно задължено, в срок до 31.03.2017 г., да представи на Министъра на околната среда и водите доклад с фактически констатации и отчети, регламентирани в НООО. Горецитираният доклад се изготвя от регистриран одитор по Закона за независимия финансов одит. За изготвянето на доклада регистрираният одитор извършва проверка на БУЛЕКОПАК АД, чийто обхват включва и информацията относно членовете на БУЛЕКОПАК АД, които не са подавали информация за пуснатите на пазара опаковки и които не са заплатили уговореното възнаграждение.

Съгласно чл. 59, ал. 2 от НООО, целите на членовете на организацията по оползотворяване – БУЛЕКОПАК АД се считат за изпълнени когато:

1. членовете на организацията по оползотворяване са ѝ заплатили уговореното възнаграждение, и

2. членовете на организацията по оползотворяване са ѝ предоставили уговорената информация, в т. ч. действителното количество опаковки, пуснати на пазара за съответния период.

Съгласно чл. 59, ал. 1, т. 4 от ЗУО, лицата, членуващи в организация по оползотворяване, които не са ѝ заплатили уговореното възнаграждение и/или не са ѝ предоставили информация относно количествата продукти, пуснати на пазара, заплащат продуктова такса в размер и по ред, определени с Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса - обн., ДВ, бр. 30 от 15.04.2016 г., в сила от 16.06.2016 г.

Във връзка с гореизложеното, до края на месец януари 2017 г. трябва да са платени всички задължения на представляваното от Вас дружество към БУЛЕКОПАК АД за опаковките, пуснати на пазара през 2016 г.

 

За повече информация се обръщайте към служителите на БУЛЕКОПАК АД.

 

Благодарим Ви предварително за оказаното съдействие!