На своите членове Булекопак АД предлага ефективно и икономически изгодно изпълнение на задълженията им по Закона за управление на отпадъците и Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки.


В изпълнение на тези задължения, Булекопак АД организира дейности по разделно събиране, транспортиране, третиране и рециклиране на отпадъците от опаковки. Тези дейности се финансират с лицензионните възнаграждения, заплащани от членовете на организацията. Размерът на лицензионното възнаграждение се определя съобразно вида и количеството на опаковките, пускани на пазара от съответното дружество.


Булекопак АД не разпредяла печалба и всички приходи се изразходват единствено за организиране и управление на дейностите по разделно събиране, транспортиране, третиране и рециклиране на отпадъците опаковки, както и за реализиране на информационни кампании за привличане на потребителите за участие в системите за разделно събиране. 


Булекопак АД извършва дейност от 2004 година. Към момента в организацията членуват приблизително  2300 дружества от всички браншове на промишлеността.Членовете на  Булекопак АД получават коректност и сигурност на конкурентни цени.


Благодарение на отличната организация на работата, Булекопак АД ще изпълни задълженията Ви за разделно събиране и рециклиране на отпадъците от опаковки на оптимални цени.  Булекопак АД няма минимална такса за сключване на договор.Гаранция за изпълнение на поставените в законодателството цели.


За изминалите години Булекопак АД успя да се наложи като желан партньор, както за дружествата, пускащи на пазара опаковки, така и за преработвателните предприятия и фирмите, извършващи дейности като подизпълнители по разделно събиране и предварително третиране на отпадъците. През всички тези години Булекопак АД доказва своя професионализъм с успешното изпълнение на целите на своите членове.

 


Комплексно обслужване.


Булекопак АД се стреми да предлага на своите клиенти решения за управлението на образуваните в предприятията отпадъци, в т.ч: обслужване на място, изкупуване на генерираните отпадъци от опаковки, съдействие при обезвреждането на опасни отпадъци.

 


Индивидуално отношение и консултации.


Като член на нашата организация Вие ще получавате индивидуални консултации в областта на отпадъците от опаковки и ще бъдете информирани своевременно за всяка промяна в законодателството, която Ви касае. На Вашите служители ще бъде оказвана помощ при изготвяне на месечни отчети, подаване на справки, онлайн отчет и др.

 


Система за електронно отчитане.


Системата за електронно отчитане дава възможност на всяко дружество, членуващо в Булекопак АД, да въвежда самостоятелно  -  по електронен път, чрез интернет достъп – справката за текущо отчитане на пуснатите на пазара опаковки, с което отпада необходимостта от изпращането на същата на хартиен носител.

Чрез системата се проследява цялата информация и документи по договора за членство с Булекопак АД, правят се справки във формат Excel за количествата, декларирани към Булекопак АД, издадените счетоводни документи, както и направените плащания към/от организацията, могат да се разпечатват счетоводни документи и др.

Използването на системата е изключително опростено и изисква единствено наличие на интернет и регистрация в системата на Е-фактура за получаване на счетоводните документи.

 


Наши партньори са:

МЕГГЛЕ БЪЛГАРИЯ ЕООД, Либхер-Хаусгерете Марица ЕООД, Мексон ООД, Винербергер ЕООД, Черноморско Злато АД, Приста ойл ЕАД, Оргахим АД, Мегахим АД, Тондах България ЕООД, Глаксо Смит Клайн ЕООД, Кодап ЕООД, Раух България ЕООД, Баумит България ЕООД, Завод за хартия Белово АД, Мото Пфое БГ ЕООД, Бест Фуудс ООД, Летище София ЕАД, Алкомет АД, Порше БГ ООД, Мекалит България ЕООД, Мултивак България ЕООД  и др.