Search form

CRM Вход

Общи Принципи

На своите членове Булекопак АД предлага ефективно и икономически изгодно изпълнение на задълженията им по Закона за управление на отпадъците и Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки.

В изпълнение на тези задължения, Булекопак организира дейности по разделно събиране, транспортиране, оползотворяване и рециклиране на отпадъците от опаковки. Тези дейности се финансират с лицензионните възнаграждения заплащани от членовете на организацията. Размерът на лицензионното възнаграждение се определя съобразно количеството на опаковките, пускани на пазара от съответното дружество.

Булекопак АД не разпредяла печалба и всички приходи се изразходват единствено за организиране и управление на дейностите по разделно събиране, транспортиране, оползотворяване и рециклиране на отпадъците опаковки, както и за реализиране на информационни кампании за привличане на потребителите за участие в системите за разделно събиране.

Вижте нашето предложение за членство тук.