НАЙ-ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПЛАСТМАСОВИТЕ ТОРБИЧКИ ЗА ПАЗАРУВАНЕ

1. Кой заплаща продуктова такса за пластмасови торбички за пазаруване?

Лицата, които пускат на пазара в страната пластмасови торбички за пазаруване – производители, вносители и лица, доставящи торбички от ЕС заплащат продуктова такса за пластмасови торбички за пазаруване. Когато лицата, които пускат на пазара пластмасови торбички за пазаруване, не могат да бъдат идентифицирани, дистрибуторите, включително лицата, извършващи продажби на крайните потребители, имат същите задължения като тях.

 2. За кои торбички се заплаща продуктова такса за пластмасови торбички за пазаруване? И какъв е нейният размер?

Таксата се заплаща за пластмасови торбички за пазаруване, в т.ч. разградими при окисляване пластмасови торбички за пазаруване, с изключение на пластмасовите торбички, които отговарят на условията, посочени в точки от 3.1 до 3.3 по-долу, като всяка точка се разглежда поотделно. Таксата се заплаща на брой пуснати на пазара торбички. Таксата е определена в Приложение № 4 към чл. 3, ал. 1, т. 4 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса (Наредбата). Размерът на таксата е 0.55 лв./брой.

Лицата, които пускат на пазара на Република България пластмасови торбички за пазаруване, заплащат такса по сметката на ПУДООС към Министерството на околната среда и водите до 15-о число на текущия месец за количествата пуснати на пазара торбички през предходния месец. За заплащане на продуктовата такса лицата, които пускат на пазара пластмасови торбички за пазаруване, съставят месечна справка-декларация по приложение № 10 от Наредбата. Месечната справка-декларация се съставя до 15-о число на текущия месец и съдържа данни за пуснатите на пазара пластмасови торбички за пазаруване през предходния месец.

3. За кои торбички не се заплаща продуктова такса за пластмасови торбички за пазаруване?

Таксата не се заплаща за:

3.1. пластмасови торбички за пазаруване, които отговарят на следните условия едновременно:

а) дебелината на торбичката е най-малко 25 микрона (µm);

б) минималните размери на торбичката са 390 mm/490 mm в разгънат вид;

в) притежават обозначение с надписи на български език, отпечатани върху всяка опаковка на торбичките или върху самите торбички, които задължително съдържат:

- наименование, седалище и адрес на лицето, което пуска на пазара торбичките;

- обозначение: "торбичка за многократно използване";

 3.2. много тънки пластмасови торбички (под 15 µm) за пазаруване без способ за захващане;

3.3. пластмасови торбички за пазаруване, отговарящи на стандарт EN 13432, обозначени с надписи на български език, които задължително съдържат:

- наименование, седалище и адрес на лицето, което пуска на пазара торбичките;

- обозначение: "торбичката е биоразградима";

- дата на производство и срок на годност.

4. Кой и каква продуктова такса заплаща за пластмасовите торбички, посочени в т. 3, за които не се заплаща продуктова такса за пластмасови торбички за пазаруване?

4.1. Ако пластмасовите торбички, посочени в т. 3.1 изпълняват функцията на опаковка, съгласно определението за опаковка в § 1, т. 15, т. 15.1 и т. 15.2 от Допълнителните разпоредби на Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки, те следва да бъдат отчитани от търговецът/производителят, пускащ на пазара съответната стока в Месечните справки-декларации, подавани към Булекопак и за тях се дължи такса на организацията по тарифата за „Пластмаси“.

 4.2. За торбичките, посочени в т. 3.2 - много тънки (под 15 µm) пластмасови торбички за пазаруване без способ за захващане (пликове), които изпълняват функцията за опаковка, съгласно определението за опаковка в § 1, т. 15, т. 15.1 и т. 15.2 от Допълнителните разпоредби на Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки, търговецът/производителят, пускащ на пазара съответната стока заплаща продуктова такса за опаковани стоки/опаковъчен материал. Таксата се изчислява на база килограм и се заплаща на Булекопак по тарифата за „Пластмаси“. Най-често тези торбички са първична опаковка на стоки и са предназначени да се предлагат непосредствено на клиента в мястото на продажбата заедно със стоката. (Първична опаковка е тази, която съдържа самият продукт, предназначен за употреба (консумация) и без която той не може да бъде предложен на клиента в търговската мрежа).

Внимание! Ако торбичката е много тънка (под 15 µm), но тя има дръжки (способ за захващане) за нея се заплаща продуктова такса за пластмасови торбички на ПУДООС.

4.3. За торбичките, посочени в т. 3 В – биоразградими, които изпълняват функция на опаковка, съгласно определението за опаковка в § 1, т. 15, т. 15.1 и т. 15.2 от Допълнителните разпоредби на Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки, се заплаща продуктова такса за опаковани стоки/опаковъчен материал. Членовете на Булекопак изчисляват таксата на база килограм и заплащат към Булекопак по тарифата за „Други материали”. С декларация, издадена от производителя се удостоверява, че торбичките отговарят на стандарт EN 13432. Декларацията се съхранява за нуждите на търговеца и се представя при поискване от контролни органи. 

5. Какви са задълженията на търговците, опаковащи стоката си в пластмасови торбички, за които се дължи продуктова такса за пластмасови торбички за пазаруване?

Съгласно чл. 7, ал. 3 от Наредбата, тънките (под 50 µm) пластмасови торбички за пазаруване с изключение на много тънките пластмасови торбички за пазаруване без способ за захващане се предлагат само срещу заплащане на потребителите на мястото на продажба на стоките или продуктите. За продадената торбичка на крайния клиент търговецът на дребно не дължи такса на ПУДООС, би следвало тази такса да е платена на ПУДООС от техния производител/вносител. 

6. Как търговецът да бъде сигурен, че таксата за пластмасовите торбички за пазаруване е платена от неговите доставчици?

За целта, търговецът следва да изиска от своя доставчик декларация по приложение № 9 от Наредбата. Съгласно чл. 6 от Наредбата, „Лицата, които пускат на пазара на Република България продукти по чл. 3, ал. 1, с изключение на лицата, които участват в колективни системи, представлявани от организация по оползотворяване, или изпълняват задълженията си индивидуално, са задължени при поискване от страна на дистрибуторите на продуктите им да удостоверят с декларация по приложение № 9 заплащането в ПУДООС на продуктовата такса за всяка отделна сделка и копие на платежния документ.” 

7. Длъжен ли е търговецът на дребно да изготвя и подава справки за продадените от него пластмасови торбички?

Съгласно Наредбата търговецът на дребно няма такова задължение. Това е задължение на неговите доставчици, които изготвят Месечна справка – декларация по образец, съгласно приложение № 10 Наредбата.

Ако обаче, търговецът на дребно не може да докаже кой е неговият доставчик и платена ли е на ПУДООС таксата за пластмасовите торбички, които той предлага в търговската мрежа, той следва да води отчетност по Наредбата и да заплаща продуктова такса на ПУДООС.