Search form

Вход за онлайн отчитане

НОВИНИ

ЗА КЛИЕНТИ

РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ

ЗА ДЕЦАТА

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

За Нас

Акционерно дружество Булекопак получава разрешение за дейност като организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки на 20 ноември 2004 г.

Повече от 2500 дружества, пускащи на пазара опаковани стоки, изпълняват задълженията си по чл. 14, ал. 1 от ЗУО за разделно събиране на отпадъците от опаковки чрез колективната система, управлявана от Булекопак АД.

Организирането и изграждането на системи за разделно събиране е основна част от дейността на Булекопак АД. Стремежът на организацията е да постигне ефективно управление на  дейностите, свързани с отпадъците от опаковки, обхващайки целия жизнен цикъл на опаковките - от пускането на пазара до рециклирането им. Целта е възможно по-голяма част от отпадъците от опаковки да бъдат събрани и рециклирани, за да не попадат на депата за битови отпадъци. За изпълнение на дейностите по събиране, транспортиране, третиране и рециклиране на отпадъците от опаковки Булекопак АД работи с утвърдени предприятия, притежаващи необходимите разрешителни и регистрационни документи.

Булекопак АД организира и управлява системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки в над 60 общини, сред които Сoфия, Пловдив, Стара Загора, Кърджали, Петрич, Сандански, Асеновград, Лом, Чирпан, Нови пазар, Самоков и др. Системите за разделно събиране обхващат повече от 1 300 000 жители.

Участието на населението е от съществено значение за успеха на разделното събиране, по тази причина образователно-информационните дейности са приоритет за Булекопак АД. С тях организацията цели да повиши информираността на жителите на страната относно ползите от разделното събиране на отпадъците от опаковки, да постигне трайна промяна в начина на мислене и изграждане на положителна нагласа у населението към разделното събиране и опазването на околната среда и да възпита най-младите в духа на екологичния начин на живот и ефективното потребяване на ресурси.