МАРКИРОВКА НА ОПАКОВКИТЕ

Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки определя задълженията на лицата, пускащи на пазара опаковани стоки за поставяне на маркировка върху опаковките.

Нормативните изисквания са определени в чл. 5, ал. 1 и чл. 39.

Чл. 5. (1) Лицата по чл. 14, ал. 1 ЗУО маркират всяка пусната от тях на пазара опаковка със:

  1. идентификационен номер и/или абревиатура, съгласно приложение № 2;
  2. маркировка за рециклиране на опаковката и вида на материала, от който е изработена, съгласно приложение № 3;
  3. маркировка за разделно събиране на отпадъците от опаковки, съгласно приложение № 4.

(2) Маркировката по ал. 1 трябва да е ясна и четлива, достатъчно здрава и трайна, включително след отваряне на опаковката.

(3) Маркировката по ал. 1, т. 1 - 3 се поставя върху компонента на опаковката, който е с най-голямо тегло, или върху етикета ѝ.

(4) Забранява се използването на други знаци за идентифициране на съответните опаковъчни материали, освен посочените в приложения № 2 и 3.

Чл. 39. Когато опаковката е включена в депозитна или друга система за многократна употреба, на етикета ѝ или върху нея се поставя надпис "За многократна употреба".

Моля, обърнете внимание, че съгласно § 7 от ПЗР на Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки, в сила от 16.12.2022 г., "Член 5, ал. 1, т. 2 и 3 се прилагат доброволно", т.е. задължителна за поставяне е маркировката, която обозначава вида на материала на опаковката.

Приложение № 2 към чл. 5, ал. 1, т. 1

1. Код и абревиатура на пластмасите:

Материал на опаковката

Абревиатура

Идентификационен код

полиетилен терефталат

PET

1

полиетилен висока плътност

HDPE

2

поливинил хлорид

PVC

3

полиетилен ниска плътност

LDPE

4

полипропилен

PP

5

полистирен

PS

6

други пластмаси

-

7 - 19

Изтеглете пълния списък с материали от тук.

Забележка: Между трите стрелки се поставят цифрите, определени в приложение № 2, а абревиатурата за материала на опаковката от същото приложение се поставя под графичния знак.

Приложение № 3 към чл. 5, ал. 1, т. 2 - Маркировка за рециклиране на опаковката и вида на материала, от който е изработена:

 


Изтеглете във векторен формат от тук.

Приложение № 4 към чл. 5, ал. 1, т. 3 - Маркировка за разделно събиране на отпадъците от опаковки

 

Изтеглете във векторен формат от тук.

 

Търговска марка на Булекопак АД

Лицата, които членуват в Булекопак АД имат право да поставят на опаковките си марката на организацията.

В патентното ведомство на Република България са запазени две марки на организацията.

 

Вариант I


Изтеглете Фигуративната марка във векторен формат от тук.

Изтеглете Комбинираната марка на български език във векторен формат от тук.

Изтеглете Комбинираната марка на английски език във векторен формат от тук.

 

Вариант II Фигуративна марка – изображение:


Фигуративната марка може да бъде изобразявана върху опаковките във всички цветови комбинации, подходящи за дадения тип опаковка, така че марката да бъде визуално различима и контрастна.

Изтеглете Фигуративната марка във векторен формат от тук.