Search form

Вход за онлайн отчитане

Разделно събиране

Какво е рециклиране?

Рециклирането е възобновяване на първичните свойства на даден материал и неговото повторно използване за направата на ново изделие. Рециклирането е начин за превръщане на стари неща в нови, начин за превръщане на отпадъците в нови продукти, които купуваме и използваме. Много неща, които мислим, че са отпадък могат да бъдат преработени в нови изделия и по тази начин да се използват отново: пластмасови бутилки, вестници, кашони, кенове, буркани, бутилки и много други.

Какво е разделно събиране на отпадъците?

За да бъдат рециклирани отпадъците, първо трябва да бъдат отделени рециклируемите от нерециклируемите отпадъци. Най-ефективно е това разделяне да се случи в момента на превръщането им в отпадък - в случая с опаковките, след употребата на продуктите, които те съдържат. Това се нарича разделяне при източника на образуване. Разделянето при източника на образуване предотвратява замърсяването на рециклируемите отпадъци и позволява по-нататъшното им влагане като материали в производството на по-широк кръг продукти с по-високо качество. Освен че осигурява вторични суровини за производството на нови изделия, разделното събиране намалява количеството на отпадъците, които се депонират, което спестява финансови разходи и удължавайки експлоатационния срок на депата и като цяло намалява вредното въздействие на човешката дейност върху околната среда.

Основният участник в процеса на разделно събиране сме ние хората, масовите потрбители на опаковани стоки. Без участието на хората е невъзможно системите за разделно събиране да работят успешно. Ето защо, трябва да променим начина, по който сме изхвърляли боклука години наред. Когато убедим всички да участват и действаме заедно, разделното събиране ще бъде по-ефективно. От нас зависи да положим известно усилие.

Така че, ако досега не сте изхвърляли разделно отпадъците си, започнете да го правите. Правете всичко, което допринася за опазването на околната среда и намалява количеството на боклуците. Така малките ежедневни усилия, които полагате ще имат пряк и незабавен ефект върху заобикалящия ни свят.

 

3. Модели за разделно събиране на отпадъците

Виж повече тук