ПЛАСТМАСОВИ ПРОДУКТИ ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА

Насоки на Комисията относно пластмасовите продукти за еднократна употреба в съответствие с Директива (ЕС) 2019/904 на Европейския парламент и на Съвета относно намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда  Изтегли от тук

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/2151 НА КОМИСИЯТА от 17 декември 2020 година за определяне на правила за хармонизираните спецификации относно маркировката на пластмасовите продукти за еднократна употреба, посочени в част Г от приложението към Директива (ЕС) 2019/904 на Европейския парламент и на Съвета относно намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда Изтегли от тук 


БДС СТАНДАРТИ ЗА ОПАКОВКИТЕ

Стандартите за производство на опаковки, които осигуряват изпълнението на чл. 4, ал.1 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки, са:

БДС EN 13427:2004 – Опаковки – Изисквания за използване на Европейските стандарти за опаковки и отпадъци от опаковки.

БДС EN 13428:2004 – Опаковки – Специфични изисквания за производството и състава – Предотвратяване чрез минимизиране при източника на образуване.

БДС EN 13429:2004 – Опаковки – Изисквания към материалите и типа на опаковките за многократна употреба.

БДС EN 13430:2004 – Опаковки – Изисквания към опаковките, оползотворявани чрез рециклиране на материала.

БДС EN 13431:2004 – Опаковки – Изисквания към опаковките, оползотворявани чрез енергийно оползотворяване, включително определяне на тяхната минимална калорична стойност.

БДС EN 13432:2004 – Опаковки – Изисквания към опаковките, оползотворявани чрез компостиране и биоразграждане – Начини на тестване и оценъчни критерии за окончателно приемане на опаковките.

Съгласно българското законодателство, Българският Институт по Стандартизация (БИС) е единствената организация, която има право да разпространява българските държавни стандарти на територията на Р България.

Ръководство за самоoценка на съответствието на опаковките с изискванията на Директивата на Европейския Съюз за опаковките и отпадъците от опаковки (94/62/ЕС) Изтегли от тук 

Приложение към ръководството за работа със стандартите на опаковките Изтегли от тук